دانلودپایان نامه بررسی رابطه عزت نفس باپيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان/پایان نامه,تحقیق,مقاله

دانلودپایان نامه بررسی رابطه عزت نفس باپيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان/پایان نامه,تحقیق,مقاله

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان

اختصاص به رشته علوم انسانی داردپایان نامه شامل46صفحه فرمت محصول:Word فونتB Zarسايزفونت:14مقدمه فهرست مطالب منابع وچکیده ونموداروجامع وکامل وموردتائیداستاداين محصول به صورت فايل مي باشدوپس ازپرداخت موفق توسط شمابلافاصله قابليت دانلوددارددرصورت بروز هر گونه مشکل باماتماس بگیریدیاباایمیل اطلاع بدهد


جزییات بیشتر

فروش ویژه فروش ویژه!
4,000 تومان با مالیات

4,000 تومان بازای 4000

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان

تعداد صفحه:

45

فرمت محصول:

word

فونت

      bZar

سايز فونت:

14

چكيده

اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دورة دبيرستان شهرستان بيجار صورت گرفته است.جامعة آماري، دانش‌آموزان دوره دبيرستان شهرستان بيجار كه جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل مي‌شود، مي‌باشد.40 نفر به عنوان نمونه آماري از بين اين دانش‌آموزان به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شد كه 20 نفر پسر و 20 نفر دختر مي‌باشد.آزمون ارزيابي عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سؤالي عزت نفس كوپر اسميت و نمره معدل ترم قبل بيانگر نمره پيشرفت تحصيلي آنهاست.هدف از تحقيق حاضر آزمودن اين فرضيه است كه در بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در بين دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.همچنين بين عزت نفس با جنسيت رابطه وجود دارد.

پس از اجراي آزمون و تجزيه و تحليل آماري و برآورد نتايج زير بدست آمد:1-ضريب همبستگي در پسران 96/0 و در دختران 93/0 مثبت مي‌باشد و ضريب همبستگي بسيار بالايي است بنابراين فرضيه اول تأييد مي‌شود و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي رابطه معني‌داري دارد.2-ضريب همبستگي در دختران با پسران تفاوت معني‌داري ندارد زيرا در هر دو همبستگي خيلي بالاست بنابراين عزت نفس با جنسيت رابطه ندارد.

 

  فهرست مطالب

 عنوان                                                                      صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم........................................... الف

تقدیر و تشکر.............................................................. ب

چکیده.......................................................................... ت

فهرست مطالب.......................................................... ث

فهرست جدواول......................................................... ح

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه.......................................................... 2

بیان مسأله..................................................... 4

اهمیت و ضرورت مسأله...................................... 5

اهداف......................................................... 6

سؤالات و فرضيه‌ها........................................... 6

متغيرها و تعاریف عملیاتی................................... 7

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مبانی نظری................................................ 9

مبانی تجربی.............................................. 18

مدل تحليلي............................................... 21

فصل سوم: روششناسي

روش تحقيق.................................................. 23

جامعه آماری................................................. 23

نمونه آماری.................................................. 23

ابزارها........................................................ 23

روشهاي  آماری............................................. 24

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

بحث بر یافته‌ها........................................... 39

محدودیت‌ها.............................................. 40

پیشنهادات............................................... 41

  منابع و مأخذ........................................................ 42

 ضمائم

پرسشنامه.............................................. 43

 فهرست جداول و نمودار 

جدول شماره (1-4)----------------------------------------- 27

جدول شماره(2-4)------------------------------------------ 28

جدول شماره(3-4)------------------------------------------ 29

جدول شماره(4-4)------------------------------------------ 30

جدول شماره(5-4)------------------------------------------ 31

جدول شماره(6-4)------------------------------------------ 32

جدول شماره(7-4)------------------------------------------ 33

جدول شماره(8-4)------------------------------------------ 33

جدول شماره(9-4)------------------------------------------ 34

جدول شماره(10-4)----------------------------------------- 34

نمودار شماره(1-4)----------------------------------------- 35

نمودار شماره(2-4)----------------------------------------- 36

نمودار شماره(3-4)----------------------------------------- 37